"Enter"a basıp içeriğe geçin

Güvence Hesabı Nedir ?

”Merhaba, öncelikle herkese adaletli günler…”

 

Bu yazımızda yine hayatımızda bir çok alanda karşımıza çıkan ‘’güvence hesabı’’nı inceleyeceğiz.

14.06.2007 gün 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulan 03.06.2007 gün 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun “Zorunlu sigortalar” başlıklı 13.maddesi 1.fıkrasında “Bakanlar Kurulu, kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu sigortalar ihdas edebilir” denildikten sonra “Güvence Hesabı” başlıklı 14.maddesi 1.fıkrasında “Bu Kanunun 13.maddesi, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 10.07.2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ihdas edilen zorunlu sorumluluk sigortaları ile bu Kanunla mülga 21.12.1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu çerçevesinde ihdas edilmiş olan zorunlu sigortalara ilişkin olarak aşağıdaki koşulların oluşması halinde ortaya çıkan zararların bu sigortalarla saptanan geçerli teminat miktarlarına kadar karşılanması amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde Güvence Hesabı oluşturulur” denilmiş; 2.fıkrada Hesaba başvurulabilecek durumlar  belirtilmiştir.

Bu yeni düzenlemeyle, önceki  Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı’nın yerini kapsamı daha geniş olan Güvence Hesabı almıştır. Bilindiği gibi, önceki Hesaptan yararlanma, 2918 sayılı KTK’daki Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile sınırlıydı. Güvence Hesabında ise  tüm “zorunlu sigortalar” kapsama alınmıştır.

Önceki Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı, 2918 sayılı KTK’nun 108. ve 107/3. maddelerinde yer aldığı içindir ki, yeni 5684 sayılı Sigortacılık Yasası’nın 45.maddesi 3.fıkrasıyla söz konusu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak, şunu  belirtelim ki, Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı, 2918 sayılı KTK’nun 107/3 ve 108 maddeleri dışında  8.madde b-4 bendinde de  yer almaktadır. Her ne kadar KTK 108.madde 2.fıkra (d) bendinde KTK 8/b-4 maddesine yollamada bulunulmuş ise de,  bu madde bağımsız olarak ve ayrıca yürürlükten kaldırılmadığına göre,  maddede geçen  Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı’nı yeni Yasadaki adıyla “Güvence Hesabı” olarak okumak ve yürürlükte kaldığını kabul etmek gerekecektir. Buna göre, sigorta şirketleri, ödemek durumunda kalacakları “limiti aşan ivedi sağlık ödemelerini “yeni  “Güvence Hesabı”ndan isteyebileceklerdir. Bu konuda bir kuşkumuzu da dile getirmek istiyoruz: KTK 108 ve 107/3 maddeleri yürürlükten kaldırılırken, 8.madde (b) bendinin kaldırılmasının unutulmuş olabileceğini düşünüyoruz.  Eğer öyle ise, bu konuda bir açıklama yapılmalıdır. Çünkü uygulamada zorluklar ve duraksamalar olacaktır.

  1. YENİ GÜVENCE HESABININ KAPSAMI

Yeni Yasa’nın 14.maddesinden anlayabildiğimiz kadarıyla tüm zorunlu sigortalar güvence kapsamındadır. Buna göre, aşağıda açıklanacak koşulların oluşması durumunda,  şu sigorta türleri için Güvence Hesabına başvurulabilecektir:

 

”1) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

        2) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

        3) Zorunlu  Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası

        4) Yeşil Kart Sigortasıyla ilgili Motorlu Taşıt Bürosu ödemeleri

        5) Tüpgaz zorunlu sigortası

        6) Tehlikeli maddeler zorunlu sigortası”

 

2.  GÜVENCE HESABINA BAŞVURMA KOŞULLARI

Yeni  5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14.maddesi 2.fıkrasında Güvence Hesabı’na başvurma koşulları açıklanmış olup, önceki Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı’na ilişkin koşullardan bir farkı bulunmamaktadır. Yeni Yasa’ya göre Güvence Hesabı’na şu durumlarda başvurulabilecektir:

a) Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,

b) Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için,

c) Sigorta şirketinin mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar için,

ç) Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için,

d) Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için,

Güvence Hesabı’na başvurulabilecektir. Bakanlar Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, eşyaya gelecek zararların kısmen veya tamamen Hesaptan karşılanmasına karar vermeye yetkilidir.

Görüldüğü gibi, (önceki) Garanti Sigortası Hesabına başvurma koşulları ile yeni Güvence Hesabına başvurma koşulları arasında önemli bir fark bulunmamaktadır. Şu halde, önceki “Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı” için oluşan kararlar, içtihatlar ve öğretideki görüşler  bu yeni Hesap için de geçerli  olacaktır.

Bu arada yineleyelim ki, yeni 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 2918 sayılı KTK’nun 8/b-4 maddesini yürürlükten kaldırmadığı için, bu maddede açıklanan uygulamalar sürecektir.  Anımsatmak için aşağıya alıyoruz:

2918 sayılı KTK’nun 8/b-4.maddesine göre:

a) Resmi veya özel tüm sağlık kuruluşları, ivedi olarak getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere sağlık hizmetleri vermişlerse, Sağlık Bakanlığı tarifesine göre hesaplanacak tedavi giderlerinin tamamını, sigorta şirketlerinden tahsil edebileceklerdir.

b) Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasını yapan sigorta şirketleri ,kendilerinden istenen ivedi tedavi giderlerinin tamamını, Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye işletmecisine 8 işgünü içerisinde ödeyeceklerdir.

c) Eğer ödedikleri tedavi giderleri teminat limitlerini aşıyorsa, tutarı aşan bölüm için Garanti Sigortası Hesabına (yeni adıyla Güvence Hesabına) başvuracaklardır.

 

‘’Güvence hesabına bu yolları izleyerek ve şartları dikkate alarak başvurabilirsiniz. Bilindiği gibi hak kaybına uğramamak ve hukuki sorumluluk açısından bir avukattan yardım almanızı her daim öneriyoruz.’’

Daha önceki yazılarıma ulaşmak için : http://fikirkazani.com/author/emrah-mucahit-demiray/