"Enter"a basıp içeriğe geçin

İcra Hukukuna İlişkin Temel  Bilgiler (1)

”Merhaba, öncelikle herkese adaletli günler…”

Hukuki yazılarımıza devam ediyoruz. Bu yazımızın ilk bölümünde herkesin kafasını karıştıran icra terimlerine yer vererek ön bilgi oluşturmaya çalışacağız.

”Yargılama görevi  ve yargı makamı, devletin kontrolü altındadır. Hukukumuzda kişilerin kendi hakkına ulaşması ve zor kullanarak hakkını elde etmesi kural olarak yasaklanmıştır. Bundan dolayı devlet yargı makamlarının kararlarının icrası ile kişilerin haklarına ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Bu icra görevi, bir şeyin yapılması veya yapılmaması, bir borcun yerine getirilmesi  veya  getirilmemesi şeklinde olabilir. Günlük hayatta kullandığımız alacaklı ve borçlu terimi, icra hukukunda daha geniş bir anlam ifade edecek şekilde kullanılmaktadır. Şöyle ki ; icra hukukunda  alacaklı ve borçlu olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. Alacaklı, hakkının yerine getirilmesini isteyen ve hakkı hukuk tarafından korunan kimsedir. Borçlu ise, bir hakkın yerine getirilmesi yükümlülüğü altında bulunan ve icra organları tarafından bu hakkı yerine getirmeye zorlanan kişidir, şeklinde tanımlayabiliriz.”

Peki, icra görevini yerine getirecek devlet organları nelerdir ?

İcra organı, maddi hukuktan doğan bir hakkın yerine getirilmesi için hareket eden ve bu çerçevede zor kullanma yetkisine sahip olan, yetkileri devlet tarafından belirlenmiş cebri icra organlarıdır. Bunlar icra dairesi, icra mahkemesi ve Yargıtay’ın icra ve iflas işleri ile görevli daireleridir. Bunların yanında icra işlemi sırasında icra organlarına yardımcı olan organlarda vardır. Örneğin ; savcılık, genel mahkemeler ve adalet müfettişleri gibi…

İki çeşit takip yolu vardır.

1-İcra takibi (cüz’i icra)

2-İflas takibi(külli icra)

 

Takip yolu belirlendikten sonra, takip türü seçilecektir. Üç çeşit takip türü vardır.

1- İlamlı İcra

2-İlamsız İcra

3-Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip

 

 İlamlı İcra Nedir ?

Alacaklının elinde borçlusuna karşı alınmış bir mahkeme ilamı yada ilam niteliğinde bir belge bulunarak yapılan icra takibi türüdür.

İlamsız İcra Nedir ?

Yalnız para ve teminat alacakları için yapılabilir. Kira bedelinin ödenmemesi ve kira süresinin bitmesi hallerinde, kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesine ilişkin takipler istisnadır.

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Nedir ?

Rehinli alacaklı, kural olarak, doğrudan ilamlı veya ilamsız   icra yoluna ya da iflâs yoluna başvuramaz. Kanunda belirtilen istisnalar dışında önce rehnin paraya çevrilmesi yoluna müracaat zorunluluğu bulunmaktadır. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip ilamlı ve ilamsız takip olarak ikiye ayrılmaktadır.

”İcra hukukuna ilişkin temel bilgilerimiz isimli yazımızın ilk bölümü bu şekilde, bu yazı dizimizin devamında icra hukukuna ilişkin temel bilgileri vermeye devam edeceğiz. İcra hukukuna ilişkin takibinizi ve sonraki aşamaları daha doğru takip etmek, hukuki boyutlarıyla irdelemek ve hak kaybına uğramamak adına bir avukattan yardım almanızı öneriyoruz. Esenlikle kalın…” 

Daha önceki yazılarıma ulaşmak için : www.fikirkazani.com/author/emrah-mucahit-demiray/